Purpose

Niniejsza instrukcja stanowi Kodeks Postępowania Scanvaegt Systems A/S, dalej zwany Code of Conduct. Ma on na celu opisanie sposobu postępowania spółki Scanvaegt Systems A/S w odniesieniu do praw człowieka i pracownika, ochrony środowiska, etyki w biznesie oraz przeciwdziałania korupcji.

Scope

Niniejsza polityka obowiązuje wszystkie jednostki biznesowe [business units] spółki Scanvaegt Systems A/S.

Exceptions

Brak

Policy

Scanvaegt Systems A/S prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, a naszym celem jest przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie i wzmacnianie naszej wysokiej integralności i wiarygodności. Chcemy przestrzegać określonych przez UN Global Compact 10 zasad dotyczących praw człowieka, praw pracownika oraz ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Na tej podstawie opracowaliśmy Code od Conduct, który stanowi wewnętrzny regulamin dotyczący postępowania etycznego w Scanvaegt Systems A/S.

Nasz Code of Conduct zawiera standardy, których muszą przestrzegać wszyscy pracownicy firmy Scanvaegt Systems A/S. Code of Conduct dokładnie wskazuje, czego oczekujemy od pracowników i osób działających w imieniu Scanvaegt Systems A/S włącznie z członkami zarządu i kadry zarządzającej (dalej łącznie określanych mianem pracowników). Użyte w niniejszym Code of Conduct określenia „Scanvaegt Systems A/S” i „my” oznaczają, że obowiązki i oczekiwania dotyczą Scanvaegt Systems A/S jako firmy oraz wszystkich pracowników, kierowników, członków zarządu oraz innych osób działających w imieniu Scanvaegt Systems A/S takich jak agenci, konsultanci i inni partnerzy.

Jeżeli któryś z pracowników Scanvaegt Systems A/S będzie miał wątpliwości w odniesieniu do tego, jak powinien postąpić, powinien skonsultować się z kierownictwem. Zachęcamy pracowników do niezwłocznego reagowania, jeżeli znajdą się oni w sytuacji niezgodnej z niniejszym Code of Conduct. Pracownicy mają obowiązek zgłaszać naruszenia Code of Conduct korzystając z jednej z poniższych możliwości:

 • Przekazanie informacji najbliższemu przełożonemu
 • Przekazanie informacji CEO
 • Przekazanie informacji CFO

Zgłaszanie naruszeń Code of Conduct leży w interesie Scanvaegt Systems A/S. W związku z powyższym Scanvaegt Systems A/S nie toleruje podejmowania działań odwetowych w stosunku do osób informujących o naruszeniach Code of Conduct.

Ponadto spółce Scanvaegt Systems A/S zależy na współpracy z dostawcami, tak by na bieżąco uczulać ich na spoczywającą na nich odpowiedzialność społeczną. W związku z powyższym opracowaliśmy Supplier Code of Conduct, który stanowi podstawę dialogu z naszymi dostawcami i monitorowania ich pracy pod kątem odpowiedzialnego postępowania.

1      Przestrzeganie przepisów prawa

Poza przestrzeganiem niniejszego Code of Conduct oczekujemy od naszych pracowników przestrzegania wszelkich obowiązujących międzynarodowych, krajowych i lokalnych przepisów oraz różnego rodzaju regulacji i standardów branżowych. W przypadkach, gdzie z lokalnych przepisów będą wynikały ostrzejsze wymagania, aniżeli określone w niniejszym Code of Conduct, należy przestrzegać lokalnych przepisów.

2      Prawa człowieka

2.1     Prawa człowieka ogólnie

Scanvaegt Systems A/S przestrzega praw człowieka i pracownika, zakorzenionych i komunikowanych za pośrednictwem międzynarodowej konwencji o prawach człowieka oraz ośmiu podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, ILO. Scanvaegt Systems A/S zobowiązuje się do nienaruszania praw człowieka oraz praw pracownika, jak również do interweniowania w przypadku ew. negatywnych skutków, które mogą stać się udziałem Scanvaegt Systems A/S i do ich usuwania.

2.2     Ochrona prywatności

Scanvaegt Systems A/S dąży do ochrony prywatności swoich pracowników i klientów.

Szanujemy dane osobowe i przetwarzamy je w sposób ostrożny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i rozporządzeniami.

2.3     Dyskryminacja

Scanvaegt Systems A/S nie dyskryminuje klientów i innych osób wchodzących w skład naszego łańcucha wartości z uwagi na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, przekonania polityczne bądź inne, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przynależność społeczną lub etniczną, sytuację majątkową, orientację seksualną, pochodzenie ani innego rodzaju status uznany mocą prawa międzynarodowego.

2.4     Wpływ na społeczność lokalną

Scanvaegt Systems A/S ocenia wpływ, jaki nasza działalność wywiera na prawa człowieka w społeczności lokalnej, której część stanowimy i ustosunkowuje się do niego.

2.5     Ryzyko naruszenia praw człowieka w innych krajach

Scanvaegt Systems A/S podejmuje niezbędne środki pozwalające na unikanie współudziału w naruszaniu praw człowieka w krajach, w których prowadzimy działalność.

2.6     Środowisko pracy

Scanvaegt Systems A/S dba o bezpieczne i zdrowe środowisko pracy.

 • Odpowiadamy za zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników.
 • Oferujemy szkolenia i dbamy o to, by nasi pracownicy posiadali odpowiednie kompetencje w zakresie zdrowia i zagadnień związanych z bezpieczeństwem.
 • Kontrolujemy czynniki ryzyka i podejmujemy możliwie jak najbardziej optymalne działania w zakresie wypadków i chorób zawodowych.
 • W naszym przedsiębiorstwie korzystamy z odpowiedniego systemu zarządzania środowiskiem pracy i bezpieczeństwem.

2.7     Płace, wynagrodzenia, nieobecności i urlopy

Scanvaegt Systems A/S wypłaca swoim pracownikom płace i wynagrodzenia gwarantujące im odpowiedni poziom życia. Zawsze przestrzegamy również lokalnych przepisów i zasad dotyczących wynagrodzenia minimalnego. Wynagrodzenia wypłacamy za pomocą legalnych środków płatniczych co najmniej raz w miesiącu.

Pracownikom przysługuje prawo do nieobecności w związku z chorobą i urlopów macierzyńskich zgodnie z lokalnymi przepisami.

2.8     Wymiar czasu pracy

Scanvaegt Systems A/S przestrzega przepisów stanowiących, że dopuszczalna liczba godzin pracy w przypadku normatywnego wymiaru czasu pracy nie może przekraczać 48 godzin w tygodniu; z maks. granicą na poziomie 60 godzin włącznie z nadliczbowymi godzinami pracy. Nadliczbowe godziny pracy należy planować w sposób gwarantujący bezpieczne, ludzkie warunki pracy. Nasi pracownicy mogą pracować więcej niż 60 godzin, jeżeli robią to dobrowolnie i jeżeli zezwalają na to lokalne przepisy.

Liczba następujących po sobie dni pracy musi być zgodna z lokalnymi przepisami, a pracownikom zawsze przysługuje prawo do co najmniej jednego dnia wolnego w tygodniu.

2.9     Środki przymusu i sankcje dyscyplinarne

Scanvaegt Systems A/S nie stosuje ani nie toleruje kar fizycznych, gróźb przemocy ani innych form fizycznego czy psychicznego przymusu lub nadużyć.

2.10   Wolność słowa

Scanvaegt Systems A/S nie stosuje represji w celu uniemożliwiania pracownikom wyrażania niezadowolenia z warunków pracy w sposób otwarty i lojalny. Pracownicy mogą informować o ewentualnych naruszeniach Code of Conduct bez obaw o negatywne konsekwencje.

2.11   Sprzeciw wobec odpłatnego korzystania z usług seksualnych i pornografii dziecięcej

Scanvaegt Systems A/S sprzeciwia się odpłatnemu korzystaniu z usług seksualnych, wykorzystywaniu seksualnemu dzieci i pornografii dziecięcej. Tego rodzaju działania mogą wspierać handel ludźmi, co stanowi naruszenie Praw człowieka. Od pracowników SCANVAEGT SYSTEMS A/S realizujących zadania poza normalnym miejscem pracy i/lub w delegacji oczekujemy przestrzegania w/w sprzeciwu, zarówno w czasie pracy, jak i poza nim.

3      Prawa pracownika

3.1     Praca świadczona przez dzieci

Scanvaegt Systems A/S nie angażuje się w pracę dzieci – ani w sposób bezpośredni, ani pośredni.

Zasadniczo dzieciom nie wolno pracować, zanim nie przekroczą one wieku szkolnego. Minimalny wiek dla zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin wynosi 15 lat (lub 14 lat w sytuacjach, gdzie jest to dozwolone w świetle lokalnych przepisów). Pracownicy, którzy nie ukończyli 18. roku życia nie mogą wykonywać pracy niebezpiecznej ani pracy w nocy, niezależnie od wymiaru czasu pracy. Wiek minimalny dla pracy lekkiej / pracy w czasie wolnym (pracy, która nie wpływa na edukację dzieci) wynosi 13 lat (lub 12 lat, w sytuacjach, gdzie jest to dozwolone w świetle lokalnych przepisów).

Niezależnie do rodzaju pracy zawsze dążymy do tego, by planować zadania służbowe, czas pracy i obciążenie związane z pracą ze szczególnym uwzględnieniem młodego wieku pracownika.

3.2     Praca pod przymusem i swoboda przemieszczania się

Scanvaegt Systems A/S nie korzysta z pracy pod przymusem lub obowiązkowej - ani w sposób bezpośredni, ani pośredni. Pod pojęciem pracy pod przymusem lub pracy obowiązkowej rozumie się pracę lub usługi, do których wykonywania dana osoba jest zmuszana wbrew swojej woli pod groźbą kary. Pracownicy muszą mieć prawo do swobodnego przemieszczania się w związku z zatrudnieniem.

Nie zatrzymujemy osobistych dokumentów pracowników, ich pozwoleń na pracę czy wynagrodzeń.

Przekazujemy pracownikom dokumenty poświadczające ich warunki zatrudnienia zgodnie z lokalnymi przepisami.

3.3     Dyskryminacja

Scanvaegt Systems A/S nie dyskryminuje nikogo - ani w związku z zatrudnianiem pracowników, ani podczas trwania stosunku pracy - z uwagi na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, przekonania polityczne bądź inne, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przynależność społeczną lub etniczną, sytuację majątkową, orientację seksualną, pochodzenie lub innego rodzaju status - zarówno w sposób pośredni, jak i bezpośredni. Wszystkim jednostkom oferujemy równe możliwości aktywnego przyczyniania się do tworzenia kultury przedsiębiorstwa i miejsca pracy wolnego od dyskryminacji i molestowania. Scanvaegt Systems A/S nie toleruje molestowania na tle seksualnym ani innych form molestowania.

Scanvaegt Systems A/S nie wymaga od swoich pracowników obowiązkowego wykonywania testów na obecność HIV czy AIDS.

3.4     Swoboda organizacji i prawo do negocjacji zbiorowych

Nie ingerujemy w przysługujące pracownikom prawo do przystąpienia do związku zawodowego czy negocjacji zbiorowych ani nie pozbawiamy naszych pracowników tego rodzaju praw.

W sytuacjach bądź krajach, gdzie prawo do swobody organizacji bądź negocjacji zbiorowych jest ograniczone z mocy prawa uznajemy, że pracownicy muszą mieć zapewnioną swobodę organizacji i możliwość negocjacji zbiorowych w inny sposób.

4      Ochrona środowiska

4.1     System zarządzania środowiskowego

Scanvaegt Systems A/S przestrzega wszelkiego rodzaju przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Dążymy do wykorzystywania systemów zarządzania środowiskowego do tego, by:

 • Redukować ilość odpadów i emisji do atmosfery, gruntu i wód.
 • Postępować z chemikaliami w sposób odpowiedzialny z punktu widzenia środowiska.
 • Postępować z odpadami niebezpiecznymi, przechowywać je i utylizować w sposób odpowiedni z punktu widzenia ochrony środowiska.
 • Przyczyniać się do ponownego wykorzystania i recyclingu materiałów i produktów.
 • Wprowadzać przyjazne środowisku technologie.

4.2     Bezpieczeństwo produktu

Produkty wytwarzane i przetwarzane przez Scanvaegt Systems A/S muszą być zgodne z wszelkiego rodzaju przepisami i wszelkimi zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów.

5      Etyka w biznesie i przeciwdziałanie korupcji

Scanvaegt Systems A/S dąży do tego, by przejawiać szczerość i integralność w stosunkach ze współpracownikami, urzędami, klientami, dostawcami, partnerami i innymi podmiotami, z którymi wiążą nas relacje biznesowe.

Scanvaegt Systems A/S nie toleruje korupcji w żadnej formie. Nie oferujemy, nie obiecujemy ani nie udzielamy żadnych łapówek w celu wywarcia niezgodnego z prawem wpływu na urzędników, sędziów ani partnerów współpracy. Z naszej strony również nie przyjmujemy ani nie akceptujemy łapówek w żadnej formie.

Pod pojęciem korupcji należy rozumieć nadużycie stanowiska i/lub zaufania dla osiągnięcia korzyści własnej lub dla przedsiębiorstwa, np. poprzez łapówkarstwo. Łapówkarstwo może przyjmować formę usług lub prezentów, które w przeciwieństwie do powszechnie akceptowanych standardów lokalnych i biznesowych przedstawiają wyjątkowo wysoką, niewspółmierną wartość oraz gotówki, papierów wartościowych i innych płatności na rzecz konkretnej osoby. Nasza zerowa tolerancja odnosi się również do tak zwanych „facilitation payment” lub „drobnych gratyfikacji” w postaci np. niewielkich sum przekazywanych na rzecz osoby publicznej lub urzędu w celu przyspieszenia rozpatrzenia rutynowej sprawy (np. wydania pozwolenia lub wizy).

Nasz stosunek do korupcji nie przeszkadza nam w pielęgnowaniu i utrzymywaniu dobrych relacji biznesowych z klientami i innymi partnerami dopóty, dopóki ew. wymieniane korzyści są umiarkowane i wymieniane w sposób otwarty i zgodny z niniejszym Code of Conduct.

Scanvaegt Systems A/S wspiera uczciwą konkurencję i dąży do jej promowania. W związku z powyższym przestrzegamy wszelkich, stosownych przepisów dotyczących konkurencji i nie zawieramy niezgodnych z prawem, ograniczających prawo do konkurencji umów i nie wymieniamy niezgodnych z prawem informacji cenowych i/lub marketingowych z konkurentami.

6      Konflikt interesów

Pracownicy Scanvaegt Systems A/S muszą zawsze pracować w jak najlepszym interesie firmy i mają obowiązek unikać wszelkiego rodzaju działań, które mogłyby być postrzegane jako faworyzujące inne osoby zainteresowane kosztem Scanvaegt Systems A/S. Pracownicy muszą unikać wszelkiego rodzaju działań sprzecznych z interesami przedsiębiorstwa lub wywierających negatywny wpływ na ich zdolność osądu i integralność.

Interesy takie jak własność, stanowiska w zarządzie i itp. w przedsiębiorstwach konkurencyjnych lub przedsiębiorstwach posiadających istotne, biznesowe relacje ze Scanvaegt Systems A/S muszą w każdym przypadku zostać zatwierdzone co najmniej przez Dyrekcję Scanvaegt Systems A/S (CEO).

Umowy, w tym dotyczące zatrudnienia oraz kupna towarów i usług muszą zawsze być zawierane z zachowaniem przejrzystości i w najlepszym dla Scanvaegt Systems A/S interesie. Należy unikać zawierania umów mających na celu wyłącznie ochronę interesów osób bliskich/członków rodziny. Przejrzystość i akceptacja ze strony najbliższego przełożonego są obligatoryjne w przypadku umów z osobami bliskimi i/lub członkami rodziny.

Scanvaegt Systems A/S nie zajmuje stanowiska w sprawach politycznych; nie wspieramy kampanii politycznych ani innych celów politycznych.

7      Poufność

Chronimy poufne informacje biznesowe dotyczące naszych towarów i danych. Pracownicy są zobligowani do zachowania poufności zarówno w czasie trwania stosunku zatrudnienia, jak i po jego wygaśnięciu. Szanujemy prawa własności intelektualnej i poufne informacje innych podmiotów.

8      Naruszenie i sankcje

Naruszenie Code of Conduct może spowodować sankcje dyscyplinarne włącznie ze zwolnieniem z pracy. Jeżeli naruszenie Code of Conduct będzie równoznaczne z naruszeniem przepisów prawa, sprawa będzie mogła zostać skierowana na drogę sądową.

Bezpieczeństwo naszych pracowników to kwestia niepodlegająca dyskusji. Z uwagi na fakt, że nasi pracownicy absolutnie nie mogą narażać się na niebezpieczeństwo, w sytuacjach awaryjnych naruszenie Code of Conduct jest jednak dopuszczalne.

Niniejszy Code of Conduct został opublikowany w języku duńskim. W przypadku niezgodności wersją obowiązującą jest wersja duńska.

References

Scanvaegt Systems A/S Księga jakości Por. MID-ISO 9001.