Purpose

Denne instruksjonen er atferdskodeks for Scanvaegt Systems A/S, heretter kalt Etiske Retningslinjer. Formålet med de Etiske Retningslinjene er å beskrive hvordan Scanvaegt Systems A/S opptrer ifm. menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og forretningsetikk og antikorrupsjon. 

Scope

Denne politikken gjelder for alle forretningsenheter i Scanvaegt Systems A/S.

Exceptions

Ingen

Policy

Scanvaegt Systems A/S driver virksomhet på en ansvarlig måte, og vi har en ambisjon om å bidra til en bærekraftig utvikling sog bevare og styrke vår høye integritet og troverdighet. Vi vil respektere de 10 prinsippene i UN Global Compact vedrørende menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon. På den bakgrunn har vi utarbeidet etiske retningslinjer, som er et internt regelsett for etisk atferd i Scanvaegt Systems A/S. 

Våre etiske retningslinjer inneholder standarder som alle medarbeidere hos Scanvaegt Systems A/S skal følge. De etiske retningslinjene angir tydelig hva vi forventer av medarbeidere og personer som handler på vegne av Scanvaegt Systems A/S, inklusive styremedlemmer og ledere (i det følgende bredt betegnet som medarbeidere). Når det i disse etiske retningslinjene skrives « Scanvaegt Systems A/S» og «vi», betyr det at forpliktelser og forventninger omfatter Scanvaegt Systems A/S som bedrift samt alle medarbeidere, ledere, styremedlemmer og andre som opptrer på vegne av Scanvaegt Systems A/S som agenter, konsulenter og andre forretningspartnere.

Hvis en medarbeider hos Scanvaegt Systems A/S er i tvil om hva som er det riktige å gjøre, skal han eller hun rådføre seg med ledelsen. Medarbeidere oppfordres til å reagere med det samme hvis de står i en situasjon som er i strid med disse etiske retningslinjene. Medarbeidere skal anmelde brudd på de etiske retningslinjene etter følgende rapporteringssmuligheter:

 • Informer nærmeste leder.
 • Informer CEO
 • Informer CFO

Det er i Scanvaegt Systems A/S’ interesse at brudd på de etiske retningslinjene anmeldes. Derfor tolererer Scanvaegt Systems A/S ikke represalier mot en medarbeider som anmelder overtredelser av de etiske retningslinjene.

I tillegg ønsker Scanvaegt Systems A/S å arbeide med våre leverandører for også løpende å fremme deres sosiale ansvar. Derfor har vi utarbeidet etiske retningslinjer for leverandører, som danner grunnlag for dialog med våre leverandører og for overvåking av arbeidet deres med ansvarlighet.   

1      Overholdelse av lovgivningen

I tillegg til disse etiske retningslinjene forventer vi at våre medarbeidere overholder all gjeldende internasjonal, nasjonal og lokal lovgivning samt diverse bestemmelser og bransjestandarder. I tilfelle lokal lovgivning stiller høyere krav enn disse etiske retningslinjene, følges lokal lovgivning. 

2      Menneskerettigheter

2.1     Menneskerettigheter generelt

Scanvaegt Systems A/S respekterer menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, forankret og kommunisert i den internasjonale loven om menneskerettigheter og de åtte grunnleggende konvensjonene fra Den internasjonale arbeidsorganisasjon, ILO. Scanvaegt Systems A/S forplikter seg til å unngå å krenke menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter og å behandle og avhjelpe eventuelle negative virkninger som Scanvaegt Systems A/S måtte bli involvert i.

2.2     Privatlivets fred 

Scanvaegt Systems A/S respekterer privatlivets fred for medarbeidere og kunder.

Vi respekterer personlige data og behandler disse med forsiktighet og i samsvar med gjeldende lovgivning og regulativer. 

2.3     Diskriminering

Scanvaegt Systems A/S diskriminerer ikke kunder og andre i vår verdikjede på grunn av rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen overbevisning, alder, funksjonshemming, nasjonalitet, sosial eller etnisk bakgrunn, formueforhold, seksuell orientering, herkomst eller annen status anerkjent av internasjonal lovgivning.

2.4     Påvirkninger av lokalsamfunn

Scanvaegt Systems A/S vurderer og tar hånd om den påvirkningen som våre aktiviteter har på menneskerettighetene i lokalsamfunn som vi befinner oss i. 

2.5     Landrisiko 

Scanvaegt Systems A/S tar nødvendige forholdsregler for å unngå involvering i menneskerettighetskrenkelser i de landene hvor vi har aktiviteter. 

2.6     Arbeidsmiljø

Scanvaegt Systems A/S sørger for et sikkert og sunt arbeidsmiljø.

 • Vi tar ansvar for medarbeidernes helse og sikkerhet.
 • Vi tilbyr opplæring og sikrer at medarbeidere er utdannet i helse- og sikkerhetsspørsmål.
 • Vi kontrollerer risikoer og tar beste mulige forholdsregler i forhold til ulykker og yrkessykdommer.
 • Vi bruker et passende arbeidsmiljø- og sikkerhetsledelsessystem i bedriften vår.

2.7     Lønn, vederlag, fravær og permisjon

Scanvaegt Systems A/S betaler sine medarbeidere lønn og vederlag som sikrer at de kan opprettholde en rimelig levestandard, og vi overholder som minimum lokale lover og regler for minstelønn. Vi utbetaler lønnen i lovlige betalingsmidler minst en gang i måneden. 

Medarbeidere er berettiget til sykefravær og fødselspermisjon i henhold til lokal lovgivning. 

2.8     Arbeidstid

Scanvaegt Systems A/S respekterer at det tillatte antall arbeidstimer på normal basis ikke må overskride 48 timer ukentlig med et maksimumstak på 60 timer inkl. overtid. Overtid må planlegges på en måte som sikrer trygge og humane arbeidsvilkår. Våre ansatte kan arbeide mer enn 60 timer hvis det er frivillig og er tillatt ifølge lokal lovgivning. 

Antallet sammenhengende arbeidsdager skal være i samsvar med lokal lovgivning, og medarbeiderne har som minimum alltid rett til minst en fridag i uken.

2.9     Tvang og disiplinære sanksjoner

Scanvaegt Systems A/S bruker ikke og tolererer ikke fysisk avstraffelse, trusler om vold og andre former for fysisk eller psykisk tvang eller mishandling. 

2.10   Ytringsfrihet

Scanvaegt Systems A/S bruker ikke represalier for å hindre medarbeidere i å uttrykke utilfredshet med arbeidsforholdene på en åpen og lojal måte. Medarbeidere kan informere om eventuelle overtredelser av Code of Conduct uten frykt for represalier. 

2.11   Holdning til innkjøp av seksuelle tjenester og barneporno.

Scanvaegt Systems A/S tar avstand fra innkjøp av seksuelle tjenester, seksuell utnyttelse av barn og barneporno. Slike handlinger kan understøtte menneskehandel, noe som er brudd på menneskerettighetene. SCANVAEGT SYSTEMS A/S’ medarbeidere på oppdrag for og/eller forretningsreise forventes å respektere og overholde denne holdningen både under og utenfor arbeidstiden. 

3      Arbeidstakerrettigheter

3.1     Barnearbeid

Scanvaegt Systems A/S involveres ikke i barnearbeid – verken direkte eller indirekte. 

Som utgangspunkt bør barn ikke arbeide før de er over skolepliktig alder, og minimumsalderen for fulltidsjobb er 15 år (eller 14 år hvor det er tillatt ifølge lokal lovgivning). Medarbeidere under 18 år må ikke utføre farlig arbeid eller arbeid om natten, uansett hvor mange timer de arbeider. Minimumsalderen for lett arbeid/fritidsarbeid (arbeid som ikke forstyrrer barns utdanning) er 13 år (eller 12 år hvor det er tillatt ifølge lokal lovgivning). 

Ved alle typer arbeid bestreber vi oss på å fastsette arbeidsoppgavene, arbeidstidene og arbeidsbyrden med særlig hensyn til medarbeiderens unge alder. 

3.2     Tvangsarbeid og fri bevegelighet

Scanvaegt Systems A/S gjør ikke bruk av tvangs- eller pliktarbeid – verken direkte eller indirekte. Tvangs- eller pliktarbeid defineres som et stykke arbeide eller en tjeneste som under trussel om straff avkreves en person mot dennes vilje. Medarbeiderne skal ha rett til fri bevegelighet i forbindelse med ansettelsen. 

Vi holder ikke tilbake medarbeideres personlige papirer, arbeidstillatelse eller lønn. 

Vi gir medarbeidere en bekreftelse av deres ansettelsesvilkår i samsvar med lokal lovgivning. 

3.3     Diskriminering 

Scanvaegt Systems A/S diskriminerer ikke ved ansettelse eller under jobb på grunn av rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen overbevisning, alder, funksjonshemming, nasjonalitet, sosial eller etnisk bakgrunn, formueforhold, seksuell orientering, herkomst eller annen status – verken direkte eller indirekte. Vi tilbyr like mulighet for alle individer og gjør en aktiv innsats for å oppnå en bedriftskultur og arbeidsplass fri for diskriminering og trakassering. Scanvaegt Systems A/S har nulltoleranse overfor seksuell trakassering og alle andre former for trakassering.

Scanvaegt Systems A/S stiller ikke krav til at medarbeidere må ta en obligatorisk hiv- eller aids-test. 

3.4     Organisasjonsfrihet og retten til kollektiv forhandling

Vi blander oss ikke i eller hindrer medarbeidernes rett til å bli medlem av en fagforening eller retten til kollektiv forhandling. 

I situasjoner eller land hvor retten til organisasjonsfrihet og kollektiv forhandling begrenses av lovgivningen, anerkjenner vi at medarbeiderne på en annen måte skal ha mulighet til organisasjonsfrihet og kollektiv forhandling.

4      Miljø

4.1     Miljøledelsessystem

Scanvaegt Systems A/S overholder all lovgivning med hensyn til beskyttelse av miljøet.

Vi prøver å bruke miljøstyringssystemer for å: 

 • Redusere mengden avfall og utslipp til luft, jord og vann.
 • Håndtere kjemikalier på en miljømessig forsvarlig måte.
 • Håndtere, oppbevare og kaste farlig avfall på en miljøriktig måte.
 • Bidra til gjenbruk av materialer og produkter.
 • Implementere miljøvennlige teknologier.

4.2     Produktsikkerhet

Produkter fremstilt og bearbeidet av Scanvaegt Systems A/S skal overholde all lovgivning og alle regler om produktsikkerhet.

5      Forretningsetikk og antikorrupsjon

Scanvaegt Systems A/S vil demonstrere ærlighet og integritet i samspillet med kollegaer, myndigheter, kunder, leverandører, samarbeidspartnere, organisasjoner og andre forretningsforbindelser. 

I Scanvaegt Systems A/S har vi nulltoleranse overfor alle former for korrupsjon. Vi tilbyr, lover eller gir ikke noen form for bestikkelse for å utøve urettmessig innflytelse på offentlig ansatte, dommere eller forretningsforbindelser. Vi avstår også selv fra å motta eller akseptere noen form for bestikkelse. 

Korrupsjon skal forstås som misbruk av stilling og/eller tillit til egen eller bedriftens fordel, eksempelvis gjennom bestikkelse. Bestikkelse kan ta form av tjenester og gaver som i motsetning til alminnelig akseptert forretningsskikk og lokal skikk er av urimelig høy og ualminnelig verdi samt kontanter, verdipapirer og andre personlige betalinger. Vår nulltoleranse gjelder også overfor såkalt «facilitation payment» eller «smøring», som kan være betaling av en mindre sum penger til en offentlig person eller myndighet for å fremskynde ekspedisjon av en rutinesak (f.eks. utstedelse av en tillatelse eller et visum). 

Vår holdning til korrupsjon hindrer oss ikke i å pleie og fremme gode forretningsforbindelser med kunder og andre samarbeidspartnere, så lenge eventuelt utvekslede fordeler er moderate og utvekslet åpent og for øvrig i samsvar med disse etiske retningslinjene. 

Scanvaegt Systems A/S støtter og ønsker å fremme rettferdig konkurranse. Derfor overholder Scanvaegt Systems A/S all relevant konkurranselovgivning og unnlater å inngå rettsstridige konkurransebegrensende avtaler og utveksle rettsstridige pris- og/eller markedsopplysninger med konkurrenter.

6      Interessekonflikt

Scanvaegt Systems A/S‘ medarbeidere skal alltid arbeide i Scanvaegt Systems A/S‘ beste interesse og unngå alle handlinger som kunne oppfattes å favorisere interessenter på bekostning av Scanvaegt Systems A/S. Medarbeidere skal unngå alle former for aktiviteter som er i konflikt med bedriftens interesser, eller som har en negativ innvirkning på medarbeiderens dømmekraft og integritet. 

Interesser som eierskap, styreverv mm. i konkurrerende bedrifter eller bedrifter med vesentlige forretningsmessige relasjoner til Scanvaegt Systems A/S skal som minimum godkjennes av Scanvaegt Systems A/S‘ ledelse (CEO). 

Avtaler, herunder vedrørende ansettelse, innkjøp av varer og tjenester skal alltid inngås med transparens og i Scanvaegt Systems A/S‘ beste interesse. Det skal tas hensyn for å unngå avtaler som er basert utelukkende på å tilgodese tette relasjoner og/eller familiemedlemmer. Transparens og aksept fra nærmeste leder er obligatorisk i situasjoner vedrørende avtaler med tette relasjoner og/eller familiemedlemmer.  

Scanvaegt Systems A/S tar ikke et politisk standpunkt, og vi støtter ikke politiske kampanjer eller andre politiske formål.

7      Fortrolighet

Vi beskytter fortrolige forretningsopplysninger om våre varer og data. Fortroligheten opprettholdes både under medarbeideres ansettelse og etter at de har sluttet. Vi respekterer andres immaterielle rettigheter og fortrolige opplysninger. 

8      Overtredelse og sanksjoner

Overtredelse av de etiske retningslinjene kan resultere i disiplinære tiltak, herunder oppsigelse. I tilfelle et brudd på de etiske retningslinjene er en lovovertredelse, kan det medføre en rettssak mot medarbeideren.

Våre medarbeideres sikkerhet er en sak som ikke er diskuterbar. Siden ingen av våre medarbeidere under noen omstendigheter må utsette seg selv for fare, aksepteres brudd på de etiske retningslinjene i nødsituasjoner.

Disse etiske retningslinjene er publisert på dansk. I tilfelle uoverensstemmelse skal den danske versjonen gjelde.

References

Scanvaegt Systems A/S Kvalitetshåndbok jfr. MID-ISO 9001.