Syfte

Detta dokument utgör Uppförandekoden för Scanvaegt Systems A/S, här nedan kallad Uppförandekoden. Syftet med denna Uppförandekod är att beskriva hur Scanvaegt Systems A/S ska bete sig i relation till mänskliga och arbetsrättigheter, miljö- och affärsetik samt antikorruption.

Omfattning

Denna policy gäller för alla affärsenheter inom Scanvaegt Systems A/S.

Undantag

Inga

Policy

Scanvaegt Systems A/S bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt, och vi strävar efter att bidra till en hållbar utveckling, samt att bevara och stärka vår höga integritet och trovärdighet. Vi respekterar de 10 principerna i FNs Global Compact gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Med dessa som grund har vi tagit fram vår Uppförandekod, ett internt regelverk för etiskt beteende på Scanvaegt Systems A/S.

Vår Uppförandekod innehåller standarder som alla medarbetare på Scanvaegt Systems A/S ska följa. Denna Uppförandekod anger tydligt vad vi förväntar oss av medarbetare och personer som handlar å  Scanvaegt Systems A/S vägar, inklusive styrelsemedlemmar och chefer (här nedan omfattade av den bredare termen medarbetare). När det i denna Uppförandekod står "Scanvaegt Systems A/S" och "vi", menas det att skyldigheter och förväntningar omfattar Scanvaegt Systems A/S som företag samt alla medarbare, chefer, styrelsemedlemmar och andra som agerar å Scanvaegt Systems A/S vägar, såsom ombud, konsulter och andra affärspartners.

Om en medarbetare på Scanvaegt Systems A/S är osäker på vad som är rätt sak att göra, ska han eller hon kontakta ledningen. Medarbetare uppmanas till att reagera omedelbart om de hamnar i en situation som strider mot denna Uppförandekod. Medarbetaren ska anmäla brott mot Uppförandekoden enligt följande rapporteringskanaler:

 • Informera närmaste chef
 • Informera CEO
 • Informera CFO

Det ligger i Scanvaegt Systems A/S intresse att brott mot Uppförandekoden anmäls. Därför tolererar Scanvaegt Systems A/S inte repressalier mot en medarbetare som anmäler överträdelser och brott mot Uppförandekoden.

Scanvaegt Systems A/S strävar även efter att arbeta med leverantörer för att löpande främja deras sociala ansvar. Därför har vi tagit fram en Uppförandekod för leverantörer, vilken utgör grund för dialoger med våra leverantörer, samt för övervakning av deras ansvarsarbete.  

1      Överensstämmelse med lagen

I tillägg till denna Uppförandekod förväntar vi oss att våra medarbetare följer gällande internationella, nationella och lokala lagar samt gällande bestämmelser och branschstandarder. I de fall som lokala lager ställer högre krav än denna Uppförandekod, ska lokal lagstiftning följas.

2      Mänskliga rättigheter

2.1     Allmänna mänskliga rättigheter

Scanvaegt Systems A/S respekterar mänskliga rättigheter och arbetsrätt, förankrade och kommunicerade i den internationella lagen om mänskliga rättigheter samt i de åtta grundläggande konventionerna från den Internationella Arbetsorganisationen (ILO). Scanvaegt Systems A/S förbinder sig till att undvika att kränka mänskliga och arbetares rättigheter, samt att hantera och motverka eventuella negativa situationer som Scanvaegt Systems A/S kan bli involverade i.

2.2     Fredande av privatliv

Scanvaegt Systems A/S respekterar medarbetares och kunders privatliv.

Vi respekterar personuppgifter, och behandlar dem med försiktighet och i enlighet med gällande lagar och regler.

2.3     Diskriminering

Scanvaegt Systems A/S diskriminerar inte kunder och andra i vår värdekedja på grund av hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan övertygelse, ålder, nedsättningar, nationalitet, social eller etnisk bakgrund, ägandeförhållande, sexuell läggning, härkomst eller annan status som är erkänd av internationell lagstiftning.

2.4     Effekter på lokalsamhället

Scanvaegt Systems A/S granskar och hanterar den påverkan som våra aktiviteter har på de mänskliga rättigheterna i det lokalsamhälle vi befinner oss i.

2.5     Risker i landet

Scanvaegt Systems A/S vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att undvika involvering i kränkningar av mänskliga rättigheter i de länder vi har verksamhet.

2.6     Arbetsmiljö

Scanvaegt Systems A/S tillhandahåller en säker och sund arbetsmiljö.

 • Vi har ansvar för medarbetarnas hälsa och säkerhet.
 • Vi erbjuder utbildning, och säkerställer att våra medarbetare är insatta i hälso- och säkerhetsfrågor.
 • Vi kontrollerar risker och vidtar bästa möjliga åtgärder i förhållande till olyckor och arbetsskador.
 • Vi använder ett lämpligt hanteringssystem för arbetsmiljö och säkerhet i vår verksamhet.

2.7     Lön, ersättning, frånvaro och ledighet

Scanvaegt Systems A/S betalar våra medarbetares löner och ersättningar som säkerställer en rimlig levnadsstandard, och vi följer som minimum lokala lagar och regler för minimilön. Vi betalar ut lön i lagstadgade betalningsmedel minst en gång per månad.

Medarbetare har rätt till sjukfrånvaro och föräldraledighet enligt lokal lagstiftning.

2.8     Arbetstid

Scanvaegt Systems A/S respekterar att det tillåtna antalet arbetstimmar normalt inte får överskrida 48 timmar per vecka med ett maximalt tak på 60 timmar inklusive övertid. Övertidsarbete ska planeras på ett sätt som säkerställer säkra och humana arbetsförhållanden. Våra medarbetare kan arbeta mer än 60 timmar, om det är frivilligt samt tillåtet enligt lokal lagstiftning.

Antalet sammanhängande arbetsdagar ska överensstämma med lokal lagstiftning, och medarbetarna har som minimum alltid rätt till minst en ledig dag per vecka.

2.9     Tvång och disciplinära sanktioner

Scanvaegt Systems A/S använder inte och tolererar inte heller fysisk bestraffning, hot om våld och andra former av fysisk eller psykiskt tvång eller misshandel.

2.10   Yttrandefrihet

Scanvaegt Systems A/S utnyttjar inte repressalier för att förhindra medarbetare från att uttrycka missnöje med sina arbetsförhållanden på ett öppet och lojalt sätt. Medarbetare kan anmäla eventuella brott mot Uppförandekoden undan oro för repressalier.

2.11   Avståndstagande till inköp av sexuella tjänster och barnpornografi

Scanvaegt Systems A/S tar avstånd till inköp av sexuella tjänster, sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi. Sådana handlingar kan stödja människohandel, vilket är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. SCANVAEGT SYSTEMS A/S medarbetare på uppdrag för och/eller på affärsresa förväntas respektera och följa detta avståndstagande både under och utanför arbetstid.

3      Arbetsrätt

3.1     Barnarbete

Scanvaegt Systems A/S inte är involverade i barnarbete - varken direkt eller indirekt.

Som utgångspunkt bör barn inte arbeta förrän de är äldre än den skolpliktiga åldern, och längsta ålder för fulltidsarbete är 15 år (eller 14, där det är tillåtet enligt lokal lagstiftning). Medarbetare som är yngre än 18 år får inte utföra farligt arbete eller arbeta på natten, oavsett hur många timmar som arbetas. Längsta åldern för lättare arbete/helgjobb (arbete som inte påverkar barns utbildning) är 13 år (eller 12, där det är tillåtet enligt lokal lagstiftning).

För alla typer av arbete strävar vi efter att planera arbetsuppgifter, -tid och -börda med särskild hänsyn till medarbetarens unga ålder.

3.2     Tvångsarbete och fri rörlighet

Scanvaegt Systems A/S utnyttjar inte tvångs- eller obligatoriskt arbete - varken direkt eller indirekt. Tvångs- eller obligatoriskt arbete definieras som arbete eller tjänst som krävs av en person mot dess vilja under hot om straff.  Medarbetare ska ha rätt till fri rörlighet i samband med deras anställning.

Vi kvarhåller inte medarbetares personliga dokument, arbetstillstånd eller lön.

Vi ger våra medarbetare en kopia av deras anställningsvillkor i enlighet med lokal lagstiftning.

3.3     Diskriminering

Scanvaegt Systems A/S diskriminerar inte medarbetare - potentiella eller anställda - på grund av hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan övertygelse, ålder, nedsättningar, nationalitet, social eller etnisk bakgrund, ägandeförhållande, sexuell läggning, härkomst eller annan status - varken direkt eller indirekt. Vi erbjuder lika möjligheter för alla individer, och arbetar aktivt med att skapa en företagskultur och arbetsplats som är fri från diskriminering och trakasserier. Scanvaegt Systems A/S har nolltolerans för sexuella trakasserier och alla andra former av trakasserier.

Scanvaegt Systems A/S ställer inte krav på medarbetare om obligatoriskt hiv- eller aidstest.

3.4     Organisationsfrihet och rätt till kollektiv förhandling

Vi lägger oss inte i eller förhindrar medarbetares rätt att bli medlemmar i fackföreningar eller deras rätt till kollektiv förhandling.

I situationer och länder där rätt till organisationsfrihet och kollektiv förhandling är begränsad enligt gällande lagar, säkerställer vi att medarbetarna på andra sätt ska ha möjlighet till organisationsfrihet och kollektiv förhandling.

4      Miljö

4.1     Miljöledningssystem

Scanvaegt Systems A/S följer all lagstiftning med hänsyn till miljöskydd.

Vi strävar efter att använda miljöstyrningssystem för att:

 • Reducera mängden avfall och utsläpp till luft, mark och vatten.
 • Hantera kemikalier på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
 • Hantera, förvara och bortskaffa farligt avfall på ett miljövänligt sätt.
 • Bidra till återanvändning och återvinning av material och produkter.
 • Implementera miljövänliga teknologier.

4.2     Produktsäkerhet

Produkter tillverkade och bearbetade av Scanvaegt Systems A/S ska följa all lagstiftning och alla regler gällande produktsäkerhet.

5      Affärsetik och antikorruption

Scanvaegt Systems A/S ska uppvisa ärlighet och integritet i samspelet med kolleger, myndigheter, kunder, leverantörer, samarbetspartners, organisationer och andra affärsrelationer.

Scanvaegt Systems A/S har nolltolerans för alla andra former av korruption. Vi erbjuder, lovar eller ger inte någon form av mutor för att utöva orättvist inflytande på offentligt anställda, domare eller affärsrelation. Vi avstår även själva från att ta emot eller acceptera någon form av mutor.

Korruption ska ses som missbruk av ställning och/eller förtroende till egen eller företagets fördel, exempelvis genom mutor. Mutor kan vara i form av tjänster och gåvor, som till skillnad mot allmänt accepterad affärs- och lokal sed är av orimligt högt och ovanligt värde, samt kontanter, värdepapper och andra personliga betalningar. Vår nolltolerans gäller även i samband med så kallad "facilitation payment", eller "smörjmedelsbetalning", som kan vara betalning av en mindre summa pengar till en offentlig person eller myndighet för att skynda på hantering av ett rutinärende (t.ex. utfärdande av ett tillstånd eller visum).

Vår inställning till korruption hindrar inte oss att vårda och främja goda affärsrelationer med kunder och andra samarbetspartners, så länge eventuellt fördelar är måttliga samt överlämnade öppet och i övrigt överensstämmande med denna Uppförandekod.

Scanvaegt Systems A/S stödjer och strävar efter rättvis konkurrens. Därför följer Scanvaegt Systems A/S all relevant konkurrenslagstiftning, och undviker att ingå rättsstridiga konkurrensbegränsande avtal samt att utbyta rättsstridig pris- och/eller marknadsinformation med konkurrenter.

6      Interessekonflikter

Scanvaegt Systems A/S medarbetare ska alltid arbeta i Scanvaegt Systems A/S bästa intresse och undvika alla handlingar som kan uppfattas som favoriserande för intressenter på Scanvaegt Systems A/S bekostnad. Medarbetare ska undvika alla former av aktiviteter som krockar med företagets intressen eller har en negativ påverkan på medarbetarens omdöme och integritet.

Intressen såsom ägande, styrelseposter mm. i konkurrerande företag eller företag med väsentliga affärsmässiga relationer till Scanvaegt Systems A/S ska som minimum godkännas av Scanvaegt Systems A/S ledning (CEO).

Avtal, inklusive gällande anställning, inköp av varor och tjänster, ska alltid slutas med transparens och i Scanvaegt Systems A/S bästa intresse. Hänsyn ska tas till att undvika avtal som endast baseras på att främja nära relation och/eller familjemedlemmar. Transparens och godkännande från närmaste chef är obligatorisk i situationer gällande avtal med nära relationer och/eller familjemedlemmar. 

Scanvaegt Systems A/S tar inte politisk ställning, och vi stödjer inte politiska kampanjer eller andra politiska syften.

7      Sekretess

Vi skyddar känslig företagsinformation om våra varor och data. Sekretessen upprätthålls både under medarbetarens anställning och efter. Vi respekterar andra immateriella rättigheter och känsliga uppgifter.

8      Brott och sanktioner

Brott mot Uppförandekoden kan resultera i disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning. I de fall där ett brott mot Uppförandekoden innebär ett lagbrott, kan det medföra en rättssak mot medarbetaren.

Våra medarbetares säkerhet är en fråga som inte kan diskuteras. Då inga av våra medarbetare under några omständigheter får utsätta sig själv för fara, accepteras brott mot Uppförandekoden i nödsituationer.

Denna Uppförandekod är ursprungligen publicerad på danska. I händelse av diskrepanser ska den danska versionen vara gällande.

Referenser

Scanvaegt Systems A/S Kvalitetshandbok jfr. MID-ISO 9001.